ŠIUOLAIKINĖ DILEMA: GREITAI AR KOKYBIŠKAI MĖGAUTIS KAVA?

Žmonių noras turėti ir pasiekti daugiau, greičiau, pigiau kas dieną didina gyvenimo ir verslo tem­pą. Ne vienas gamintojas susiduria su dilema no­rėdamas suderinti gamybos apimtį, greitį, pelną ir produkto kokybę. O ką apie tai svarbu žinoti pirkėjui, kuris atokvėpio akimirką tiesiog nori mė­gautis sodraus aromato ir skonio kava?

 

Kaip kavą keičia greitėjantis jos ruošimo procesas?

Spartėjantis gyvenimo tem­pas pradeda ryškėti ir kavos ga­minimo procesuose. Tai skatina daugelį Vakarų pasaulio kavos skrudintojų ieškoti technologi­nių naujovių, kurios leistų ge­rokai paspartinti skrudinimo procesą. Skrudinimas spartėja ir taupumo sumetimais – kuo trumpiau kaitini pupeles, tuo mažesnės energijos sąnaudos. Deja, menkesnė ir kavos koky­bė. Taip apdorotos pupelės yra nepakankamai paskrudusios vi­duje ir perdegusios išorėje. Toks kaitinimo būdas paprastesnis ir pigesnis už lėtą skrudinimą. Per valandą galima paskrudinti net iki 4 tonų pupelių! Kavos sko­nis, savaime suprantama, nuo to nukenčia – jaučiamas nema­lonus rūgštumas ir kartumas.

 

Svarbiausias prioritetas – kava, kuria norisi mėgautis!

Galima tik pasidžiaugti, kad yra ir kitaip mąstančių kavos gamintojų, kurie stengiasi iš­saugoti klasikines kavos ruo­šimo tradicijas. Kavos „Aroma Gold“ skrudinimo meistrai pu­peles kepina lėtuoju būdu – ne trumpiau kaip 15 minučių. Pu­pelės kaitinamos mažose talpy­klose, pajėgiančiose skrudinti iki 720 kg per valandą, todėl gali­ma išgauti nuostabių kavos aro­mato variacijų. Lėtai kepinamos pupelės skrunda tolygiai, todėl išsiskiria daugiau aliejų, sutei­kiančių kavai sodresnį skonį ir intensyvesnį aromatą. Kiekvie­na kavos „Aroma Gold“ pupe­lių rūšis skrudinama atskirai. Taip skirtingo dydžio ir savybių pupelės įgauna geriausią skonį ir kvapą, o kavos rūšys puikiai dera tarpusavyje. Sumalus jas kartu gimsta aukštos kokybės kavos rūšių darna. Toks skru­dinimo ir gaminimo būdas tin­ka lėtai ir įnoringai kavai, kurią gerdami bendraujame ir apta­riame svarbiausius dienos rei­kalus. Lėtai skrudinta sodraus skonio kava net ir labai sku­bantiems žmonėms leidžia pa­sidžiaugti kokybišku kavos gė­rimo ritualu.

 

Inovatyvūs sprendimai – šviežiam kavos aromatui išsaugoti

„2016 m. pradėję kavos „Aro­ma Gold“ prekės ženklo atnau­jinimą nusprendėme, kad kavos kokybei išimčių nedarysime. Ka­vą skrudiname lėtai, išlaikyda­mi klasikines gamybos tradici­jas ir ieškome šiuolaikiško pa­kuotės sprendimo. Visada šiuo­se kūrybos procesuose dalyvau­jame patys, kad užtikrintume jų kokybę“, – sakė kavos „Aro­ma Gold“ prekės ženklo marke­tingo vadovė Jurgita Milakny­tė-Ragelė. Bendrovė „Daisena“ viena pirmųjų Lietuvai pristatė kavą, kuri pakuojama į minkš­tas pakuotes pasitelkiant inova­tyvią BOSCH AROMAFIN tech­nologiją. Sumalta kava išskiria anglies dvideginį ir, jeigu kava iškart po malimo būtų fasuoja­ma į įprastą pakuotę, dėl išsiski­riančių dujų pakuotė išsipūstų ar netgi suplyštų. BOSCH AROMA­FIN ventilis leidžia dujoms len­gvai pasišalinti iš pakuotės, ta­čiau neleidžia orui patekti į vidų. Kava „Aroma Gold“ supakuoja­ma iškart po skrudinimo ir ma­limo, taigi ilgiau išlaiko šviežiai maltos kavos aromatą ir skonį.

 

Kavos „Aroma Gold“ vakuuminė pakuotė pelnė „Metų pakuotės 2016“ titulą

„2016 m. iškėlėme sau tikslą – sukurti vakuuminę kavos pakuo­tę, kuri leistų dar ilgiau išlaikyti produkto šviežumą, taupytų ener­gijos išteklius, o drauge ir aplin­ką.“ Kavos „Aroma Gold“ gamy­bos procesas yra kontroliuojamas kiekviename žingsnyje – nuo ka­vamedžio pasodinimo iki pakuo­tės lentynoje, itin daug dėmesio skiriama darbo saugai, darbuo­tojų gerovei bei ekologijai. Ne ma­žesni reikalavimai buvo keliami ir naujajai pakuotei. Dvigubos sienelės pakuotės struktūra pa­sižymi dideliu atsparumu bet ko­kiam aplinkos poveikiui ir leidžia dar ilgiau išlaikyti kavos aroma­tą bei produkto šviežumą. Drau­ge ši pakuotė taupo energijos iš­teklius, nes sufasuoti kavai už­tenka tik vienos procedūros. Tai pirma tokio tipo pakuotė, paga­minta Lietuvoje.

AROMA GOLD vakuuminė pa­kuotė pelnė titulą „Metų pakuotė 2016“ Lietuvos spaudos pramo­nės apdovanojimuose. Šis laimė­jimas pasiektas sujungus bendro­vių „Daisena“ ir „Aurika“ darbuo­tojų idėjas, išmonę, kantrybę ir ne vieno mėnesio darbą. Tai pui­kus įrodymas, kad bendradarbia­vimas atveria kelią į sėkmę. Ne­įmanomų dalykų nebūna, o su­dėtingiausi projektai tik sužadi­na kūrybiškumą.

Bendrovės „Aurika“ marketin­go skyriaus vadovė Lina Kviet­kauskaitė teigia, jog puikių re­zultatų pasiekta todėl, kad įmo­nių darbuotojai dirbo išvien, ve­dami bendros filosofijos – sukur­ti produktą ne sau, o savo pirkė­jui. „Šiandien svarbiausiu daly­ku gamyboje tampa ne technolo­gijos, o idėjos ir komandinis dar­bas. Įrangą gali įsigyti visi turin­tys užtektinai pinigų, tačiau kū­rybiškai ją panaudoti sugeba tik su atsidavimu ir meile savo dar­bą dirbantys žmonės.“